Actualitat

Comunicat del CoNCA sobre l’avantprojecte de la llei Òmnibus

10/06/2011


COMUNICAT del ConCA sobre l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica:


“De conformitat amb l’art. 4.f. de la Llei 6/2008, del 13 de maig del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i l’article 6.2.g. del Decret 40/2009, de 10 de març, que regula els seus Estatuts, el Plenari d’aquest organisme ha emès l’informe preceptiu sobre l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, l’ anomenada Llei Òmnibus en aquelles matèries que afecten la cultura, i que s’adjunta en annex a aquest comunicat, que s’ha lliurat al Departament de Cultura en data d’avui i que es publica al web del CoNCA.

El CoNCA es va manifestar ja des d’un primer moment en radical disconformitat amb el text d’aquest Avantprojecte tal i com s’ha obert a debat públic, no només pel que afecta al Consell, sinó també a un seguit d’entitats culturals:
. Arxiu Nacional de Catalunya
. Biblioteca de Catalunya,
. Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
. Centre de Restauració de Béns Mobles
. Entitat Autònoma de Difusió Cultural
. Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia
. Institut Català de les Indústries Culturals.
. Institució de les Lletres Catalanes,
. Museu d’Art de Girona
. Museu d’Història de Catalunya,
. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,

L’informe preceptiu fa unes consideracions sobre l’articulat de l’Avantprojecte i de quina manera les modificacions que proposa afecten el conjunt de les entitats esmentades i l’estructura organitzativa del Departament de Cultura de la Generalitat. El CoNCA comparteix la intenció de l’Avantprojecte pel que fa a la racionalització i contenció de la despesa, però considera que aquest va molt més enllà dels objectius i finalitats expressats en l’exposició de motius i suposa un retrocés en les garanties de gestió neutral de la cultura.

L’Estatut de Catalunya evidencia una especial sensibilitat en relació al tractament de la cultura. Seguint fins ara aquest esperit, la gestió de la cultura a Catalunya es caracteritzava per la implantació d’uns ens que la preservaven de les tensions partidistes de la política i que havien estat creades per a una major agilitat administrativa i millor interlocució amb els sectors de la cultura. L’Avantprojecte preveu una centralització de la gestió en el Departament de Cultura que no garanteix l’eficàcia ni els mecanismes de mediació, i eleva una reforma administrativa a model cultural.

L’informe preceptiu del CoNCA sobre aquest Avantprojecte, referit exclusivament a l’àmbit de la cultura, es manifesta en contra de la filosofia que l’inspira, de l’articulat que el desenvolupa i del procediment que el tramita, cosa per la qual demana la retirada dels articles, disposicions i derogacions de normes que s’esmenten a les seves conclusions.”

LLEGIR L’INFORME