Actualitat

Comunicat de l’Institut del Teatre sobre el Decret d’Ensenyaments Artístics Superiors

20/02/2012

En relació a la sentència relativa al Reial Decret d’Ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors, la Direcció General de l’Institut del Teatre ha publicat el següent comunicat:

“Barcelona, 15 de febrer de 2012
Davant de la sentència emesa de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem sobre la impugnació presentada en el seu dia per la Universitat de Granada contra el Reial Decret d’Ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors, vull remarcar el que segueix.
No cal dir que, immediatament, hem activat totes les antenes i totes les alarmes: Consell Superior d’Ensenyaments Artístics de l’Estat, ACESEA (associació d’abast estatal de les escoles superiors d’ensenyaments artístics), Conselleria d’Ensenyaments i Ministeri d’Educació.

En qualsevol cas, convé que situem les coses exactament en el seu lloc. En aquests sentit, cal remarcar el que segueix:

1. La dita sentència no qüestiona en cap moment la naturalesa dels nostres ensenyaments com a subjectes de ple dret de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Ben al contrari, la confirma i la consolida, argumentant-ne els fonaments de dret.

2. Tampoc qüestiona la consegüent capacitat dels nostres centres per desenvolupar el Postgrau i, dins d’aquest, els corresponents Màsters. Ben al contrari, la reforça de manera explícita.

3. Allò que està en joc són fonamentalment dues coses:
La procedència de la denominació de “Grau” i de “Graduat-da” en els estudis artístics superiors: es nega perquè la LOE parla de “Títols Superiors” i no de “Graus”. Això es deu al fet que, en promulgar-se la LOE, la normativa (universitària) que desenvolupa el concepte de Grau encara no existia.
La procedència de la capacitat decisòria de l’Administració per evitar que una universitat generi titulacions de Grau que es solapin amb la nostra oferta. Aquesta capacitat es nega en nom de l’autonomia universitària i d’una disposició addicional de la pròpia LOE.

4. Pel que sembla, no hi cap un recurs al Tribunal Constitucional, atès que aquest només procedeix quan estan en joc els drets fonamentals. No és el cas. En conseqüència, la solució només pot ser política. Hi cabria, per exemple, introduir, en el paquet d’esmenes a la LOE que prepara el govern espanyol, dues esmenes que hi introduïssin la denominació de “Grau” i de “Graduat-a” i que anul•lessin la Disposició Addicional Setena. També hi cabrien, complementàriament, altres actuacions legislatives com podria ser una Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors que incorporés els continguts de l’actual Reial Decret d’Ordenació i els completés. Cal, de tota manera, esperar que els juristes acabin d’estudiar totes les possibilitats.

5. La solució política, sigui la que sigui, és a la teulada del Ministeri d’Educació i disposa encara de dos cursos i mig per davant: el temps que resta perquè es completi la implantació dels quatre cursos dels nous plans d’estudis (som a la meitat del segon curs).

6. No hi ha lloc per a cap alarmisme. Hem activat tots els mecanismes necessaris, específics de l’Institut i mancomunats (amb la resta d’escoles artístiques superiors de tot l’Estat) per resoldre favorablement aquest darrer episodi dins d’un trajecte que ja n’ha ofert de tots els colors per compte d’alguns sectors universitaris que estan com gat panxa enlaire davant del ple reconeixement oficial i europeu dels nostres ensenyaments.

Jordi Font, director general de l’Institut del Teatre i membre del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

LLEGIR Article Direcció General IT a La Vanguardia (27/02/2012)