Actualitat

Com sol·licitar crèdit a l’ICF (subvencions OSIC 2012)

19/11/2012

L’OSIC s’ha afegit al conveni signat entre l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’Institut Català de Finances (ICF) pel qual aquest darrer facilita préstecs a empreses i entitats culturals privades de Catalunya. A continuació teniu la informació resumida del procediment per demanar un préstec a l’ICF.

Què és un préstec ICF

És un préstec directe per als beneficiaris d’ajuts i subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La línia es destina a avançar l’import dels ajuts i subvencions que els beneficiaris tinguin pendents de cobrar durant l’any 2012.

Qui s’hi pot acollir
Tots aquells sol·licitants que hagin estat beneficiaris d’un ajut superior a  41.700 euros. És condició indispensable estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

(Xavier Solà ha assegurat per escrit que en breu començaran a pagar els ajuts de l’OSIC als projectes que no poden acollir-se a l’ICF perquè l’import atorgat és inferior al que acepta l’institut).

Què cal fer per demanar el préstec

Pas 1 Llegiu-vos curosament el conveni <http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents/Arxiu%20ICIC/conveni.pdf>  per conèixer les condicions del préstec.

Pas 2 Accediu al web de l’ICF
<http://web.finempresa.cat/icf/AppJava/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES> : seleccioneu el perfil de la vostra entitat, marqueu “Bestretes de subvencions de l’ICEC” i empleneu el formulari de sol·licitud de préstec. Imprimiu-lo i signeu.

Pas 3 Empleneu la sol·licitud de certificat de l’OSIC (adjunt a peu de notícia). Imprimiu-lo i signeu.

Pas 4 Entreu per registre o per correu postal els dos documents anteriors amb la signatura original, juntament amb l’estat financer de l’últim exercici (compte de pèrdues i guanys i balanç).  Cal adreçar la documentació a l’Àrea Econòmica de l’OSIC. Portal de Santa Madrona, 6-8 08001 Barcelona.

L’OSIC revisarà tota la documentació, farà les comprovacions del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i enviarà la documentació a l’ICF, que es posarà en contacte amb vosaltres per formalitzar l’avançament de l’ajut o subvenció i la cessió de crèdit a favor seu.

Quan es formalitza l’avançament a favor del sol·licitant
L’operació es formalitza en document públic amb ICF en el termini aproximat de 15 dies un cop presentada a ICF tota la documentació.

NOTA IMPORTANT

Els costos de gestió i financers d’aquest préstec podran ser imputats a l’activitat en el moment de presentar la documentació justificativa.

En cas de dubtes, us podeu posar en contacte amb l’àrea de gestió econòmica de l’OSIC. Telèfon 93 316 28 47. Extensió: 13321