Actualitat

Com afecta la reforma laboral a entitats no lucratives?

23/08/2010

El passat 16 de juny es va aprovar el Real Decreto-ley 10/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball davant la crisi financera i econòmica. Les modificacions legals que s’aborden s’inscriuen en un marc de reformes més ampli impulsat pel govern, integrades en la denominada Estratègia d’Economia Sostenible. Un escenari de reformes estructurals d’ampli espectre destinades a fer més resistent la nostra economia enfront de les pertorbacions externes, a millorar la seva competitivitat a mitjan i llarg termini, a enfortir els pilars del nostre estat de benestar i, en últim terme, a generar més ocupació. L’Estratègia d’Economia Sostenible incloïa el compromís de realitzar una reforma del mercat de treball, que es materialitza a través d’aquest reial decret-llei.

De manera més concreta, les mesures incloses en aquesta norma es dirigeixen a assolir tres objectius fonamentals:

Primer, reduir la dualitat del nostre mercat laboral, impulsant la creació d’ocupació estable i de qualitat, en línia amb els requeriments d’un creixement més equilibrat i sostenible.

Segon, reforçar els instruments de flexibilitat interna en el desenvolupament de les relacions laborals i, en particular, les mesures de reducció temporal de jornada, com mecanisme que permeti el manteniment de l’ocupació durant les situacions de crisi econòmica, reduint el recurs a les extincions de contractes i oferint mecanismes alternatius més sans que la contractació temporal per a afavorir l’adaptabilitat de les empreses.

Tercer, elevar les oportunitats de les persones aturades, amb particular atenció als joves, reordenant per a això la política de bonificacions a la contractació indefinida per a fer-la més eficient, fent més atractius per a empreses i treballadors els contractes formatius i millorant els mecanismes d’intermediació laboral.

Llegir el Reial Decret

GESTIÓ D’ENTITATS LUCRATIVES DAVANT LA REFORMA LABORAL

Suport Associatiu, associació dedicada a la prestació de serveis d’assessorament i gestió per a associacions, fundacions i Organitzacions No Governamentals (ONG), ha elaborat la guia “Gestió d’entitats no lucratives davant de la reforma laboral” davant l’aprovació d’ aquest Reial Decret.
Aquesta associació  ha volgut fer una anàlisi detallada dels canvis introduïts per la nova norma i de quines possibles implicacions pot tenir per a les entitats del Tercer Sector. 

Aquesta guia  mostra un quadre comparatiu on es reflecteix d’una forma entenedora les aportacions que fa la Reforma Laboral, allò que ha canviat la nova norma i alguns comentaris sobre cadascun dels aspectes que s’hi modifiquen.

Llegir la guia Gestió d’entitats no lucratives davant de la reforma laboral. També us la podeu descarregar el pdf adjunt a peu de notícia.