Actualitat

Barcelona augmenta el seu pressupost en Cultura un 11%

08/02/2017

Nota de premsa:

 • El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha explicat que “aquesta pujada del pressupost és significativa i històrica” i ha afegit que “aquesta és una bona notícia per a la creació, per als públics i per a la qualitat de l’oferta cultural de la ciutat”
 • Collboni ha emfatitzat que “la cultura a la ciutat forma part dels nostres trets identitaris, ja que té un paper de cohesió social important” i “si es vol elevar el to d’allò que es fa en matèria de cultura a la ciutat, el pressupost ha d’anar en consonància amb aquest objectiu”

El pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona per al 2017 arriba als 132M€. Aquesta xifra representa un augment de l’11% respecte al 2016 (119M€) i, segons ha afegit el tinent d’alcaldia, “permet situar Barcelona a prop dels estàndards europeus en el terreny de les aportacions públiques a la cultura”. És la manifestació evident de la decidida aposta del Govern municipal per la cultura. Representa el 5% del pressupost municipal.

Es tracta d’un pressupost equilibrat que defensa 6 grans objectius:

Respondre adequadament a les necessitats d’un patrimoni molt exigent, per la seva qualitat i quantitat. S’hi destinen 30’8M€, xifra que representa el 23% del total del pressupost 2017. L’increment respecte l’any 2016 és del 12% (27’4M€).

Donar resposta als reptes de reequilibri territorial (proximitat i descentralització), que complementa el pressupost cultural dels districtes. S’hi dediquen 16’8M€ (13% del total), xifra que representa un increment del 9% respecte al 2016 (15’5M€).

Contribuir a la consolidació dels sectors culturals de la ciutat i, de manera especial, en els processos de creació i recerca de talent. S’hi destinen 16’2M€ (12% del pressupost total), xifra que representa un increment del 17% respecte al 2016 (13’8M€).

Consolidar els programes de divulgació cultural de gestió directa. S’hi dediquen 11’7M€ (9% del total), xifra que representa un increment del 25% respecte al 2016 (9’4M€).

Iniciar una política activa en matèria d’innovació, recerca i desenvolupament tecnològic. S’hi destinen 5M€ (4% del total), xifra que representa un increment del 14% respecte al 2016 (4’4M€).

Assumir una coresponsabilitat responsable amb els grans equipaments culturals nacionals ubicats a Barcelona. S’hi destinen 37’4M€ (28% del total), xifra que representa un increment del 4% respecte al 2016 (35’8M€).

La resta del pressupost 2017, 13’8M€ (11% del total) es destina als capítols de personal, manteniment, sistemes d’informació i comunicació i gestió de recursos de les diferents direccions de l’Institut de Cultura. Aquesta xifra representa un increment del 7% respecte l’any passat (12,7M€).

Nous projectes de l’Institut de Cultura per al 2017

 • Creació d’un programa de difusió cultural i promoció dels ensenyaments artístics als barris de la ciutat (Mesura de Govern novembre 2016)
 • Posada en marxa del programa de suport del sector audiovisual (Mesura de Govern gener 2017)
 • Posada en marxa del programa de suport al sector editorial i literari (futura Mesura de Govern)
 • Creació de noves normatives de subvenció
 • Activitats i projectes puntuals
 • Ajudes plurianuals
 • Millores infraestructurals per al sector del cinema
 • Mantenir política de subvenció de l’IBI
 • Programa de subvencions per a la circulació d’espectacles de nova creació
 • Posada en marxa del Festival de Dansa de Barcelona, d’abast metropolità
 • Impuls del programa de Fàbriques de Creació
 • Elaboració d’un pla general de museus
 • Programa especial de modernització i tecnificació de la xarxa de Biblioteques per adaptar-les als requeriments de la realitat digital

Jaume Collboni també ha explicat que “cal resoldre altres qüestions com el de recuperar els acords amb l’Estat referents a la capitalitat cultural de Barcelona; seguir concretant el treballs amb la Conselleria de Cultura; i obrir nous camins pel que fa a programes de cerca de finançament cultural a nivell europeu” i més, “hi ha altres reptes que cal entomar, com la participació privada en matèria cultural i la taxa turística”.