Actualitat

Avaluació i proposa millores pel programa estatal Platea

03/12/2014

La universalització de les propostes, el compromís dels programadors i la flexibilització dels períodes de programació i difusió són algunes de les propostes

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) ha fet una avaluació del funcionament del programa Platea  per la potenciació del circuit d’arts escèniques a l’estat espanyol, amb l’objectiu de millorar i adequar a la realitat del moment el programa Platea de cara a l’any que comença. L’APdC, i altres assocaicions d’arts escèniques s’ha adherit a aquest text de reivindicacions i l’han fet arribar conjuntament a l’INAEM.

No negant les possibilitats que ha obert Platea ni l’entrada de finançament extra per la difusió d’espectacles,  considerem que té punts que convé afrontar amb immediatesa ja en la propera edició (2015):


1-UNIVERSALITZACIÓ DE LES PROPOSTES

Qualsevol proposta que desitgi participar en el programa de cara a l’any vinent ha de poder optar d’una forma neta i transparent.
Si després hi ha d’haver un procés de selecció, a traves d’un comitè o de la forma que es decideixi, s’ha d’explicar i s’han de poder justificar les decisions, però en un principi tothom que es proposi treballar a l’estat s’ha de poder plantejar participar en el programa des d’un inici.


2-COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT/ENTITAT PROGRAMADORA

Un dels principals problemes que ha manifestat la majoria de companyies que han participat en sala/teatre en el programa Platea, és el, en alguns casos, nul compromís del Teatre, Ajuntament o Entitat programadora per aconseguir l’assistència suficient de públic que asseguri el bon funcionament del programa i l’acompliment de l’obtenció dels recursos necessaris per a la companyia.
L’APCC creu que l’absència de risc econòmic pel programador penalitza directament la companyia i, per tant, proposem que, com a mínim, el tant per cent de risc que no assumeix l’INAEM (el 35%) es reparteixi entre el Teatre programador i la companyia. És a dir, que el Teatre programador assumeixi d’entrada l’obligatorietat d’abonar com a mínim el 17’5% del catxet, o un a part superior.
A part d’això en els moments d’avaluació anual, caldria valorar l’assistència de públic en els espectacles de cada espai i així bonificar de cara a l’edició següent aquells espais que amb el seu treball aconsegueixin augments reals de públic.

3-FLEXIBILITZACIÓ DEL PERIODE DE PROGRAMACIÓ (CONTRACTACIÓ)
L’APCC considera que la temporada dels teatres no coincideix amb l’any natural. Mes aviat s’aproxima a la temporada normal d’espectacles (setembre a juny) o per períodes trimestrals o semestrals.
El mesos de juny, juliol i agost les companyies haurien de manifestar el seu interès a participar del programa i les seves propostes d’espectacles per l’any natural següent. I en un mes la companyia hauria de saber si se l’accepta o no per treballar a Platea l’any després.
L’Associació proposa dos períodes de tancament de contactes/contractes entre teatres i companyies: agost-setembre, pel primer semestre de l’any natural següent, i febrer-març pel segon semestre de l’any natural en curs.
Es calora que amb aquest sistema seria menys arriscat per a tothom i segurament no hi hauria tants desistiments com els que s’han donat enguany, per una o altra part.

4-FLEXIBILITZACIÓ DEL PERIODE DE PROGRAMACIÓ (DIFUSIÓ)
Per la conveniència de totes les parts es proposa que hi hagi més termini entre la publicació de les companyies participants al Platea i la comunicació per part del programador de la seva programació, ja que en aquesta edició el període va ser molt curt i això va jugar en contra de les companyies a l’hora de treballar més la difusió de la proposta.

5-POSSIBLES CANVIS EN LA TEMPORALITAT DE PLATEA
L’APCC ha tingut coneixement que hi ha la voluntat des de l’INAEM, de cara a l’any vinent, de limitar els períodes d’exhibició i participació en el programa Platea durant l’any, prescindint dels mesos de desembre-gener, per contemplar el període especial de Nadal, i els mesos d’estiu de juliol i agost
De ser certa aquesta mesura, afectaria bàsicament i d’una manera molt important a les companyies de circ, teatre de carrer i teatre per a tots públics, que sovint utilitzen aquest mesos com a període importantíssim en la seva programació anual.
Per això l’associació demana que si aquesta mesura es planteja amb una voluntat d’estalvi econòmic es reformuli i es busqui una altra solució aplicable a tots el sector de les arts escèniques. D’aquesta manera s’evitaria penalitzar a aquells que utilitzen el carrer com a forma i lloc de treball escènic (circ, teatre de carrer i teatre per a tots públics), que són segurament l’element més fràgil de totes les arts escèniques i els que utilitzen bàsicament els mesos esmentats com a temporada de treball i de subsistència.

6-PERMANÈNCIA DE LES PROPOSTES
És convenient, i una mostra de com treballa el sector, que les propostes artístiques restin al catàleg en diverses edicions. És a dir, que sense perjudici d’haver tingut actuacions l’any anterior, s’hi pugui continuar sent, ja que ser-hi no perjudica a la resta d’espectacles i companyies, i que les produccions es mantenen vives durant més d’una temporada
 

7–RESPECTE ALS CATXETS DE LES COMPANYIES
L’APCC ha sabut que alguns teatres programadors, en el marc de Platea, proposaven a les companyies dues funcions al preu d’una argumentant que tothom havia inflat els catxets i que per tant, s’ho podien permetre. Per evitar situacions com aquesta es proposa que Platea exigeixi a les companyies que siguin exactes i detallats en el pressupost presentat i als programadors, que respectin aquest catxet per funció. Aquests catxets podrien ser públics, tant per a les companyies com per als programadors.

Aquests són els punts que després de converses amb diverses companyies l’APCC ha detectat com a millorables en aquesta primera avaluació, tot i saber que el gruix de programació, en començar tard el programa, es concentren en els darrers mesos de l’any, i que caldrà valorar-lo de nou tot just en acabar l’any.

Per això a l’Associació li sembla interessant, ara que a l’INAEM es deu estar plantejant l’edició de l’any vinent, fer saber als que hi estan treballant algunes de les correccions que  semblen pertinents en aquesta primera avaluació.
 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/artes/2013/platea.html