Actualitat

Nous ajuts per pal·liar l’endeutament d’autònoms i empreses arran de la pandèmia

22/06/2021

El govern d’Espanya ha anunciat una nova línia d’ajudes per a persones treballadores autònomes i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia. Aquests ajuts estan destinats a reduir l’endeutament d’aquests col·lectius i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Presentació de sol·licituds d’inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 horesL’ordre de presentació no donarà prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia (trobeu llistat sota la notícia)
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE)

Destaquem alguns dels codis del CNAE que afecten al sector de la dansa:

Formació de dansa. Estan incloses aquelles activitats amb CNAEs següents:

 • 8532 Educació secundària tècnica i professional.
 • 8552 Educació cultural.
 • 8559 Altres activitats d’educació ncaa.

Activitats artístiques amb CNAEs següents:

 • 9001    Arts escèniques.
 • 9002    Activitats auxiliars a les arts escèniques.
 • 9003    Creació artística i literària.
 • 9004    Gestió de sales d’espectacles.
 • 9329    Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa.

Aquests codis que destaquem són generals. Recomanem consultar la llista sencera d’activitats econòmiques que s’accepten a les bases de l’ajut. Si no teniu clar el CNAE de les activitats que porteu a terme, podeu accedir al cercador d’activitats que ofereix l’AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/html/buscadorActividades.html


Finalitat dels ajuts per a persones treballadores autònomes i empreses

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €