Actualitat

Ajut extraordinari destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars

11/11/2020

Avui s’ha aprovat el Decret 41/2020 que estableix un ajut extraordinari destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars. És una ajuda de concurrència no competitiva, és a dir, s’atorga per ordre d’arribada de les sol·licituds.

Us recomanem que consulteu els requisits i us llegiu totes les bases. De moment no hi ha data per l’obertura de sol·licituds.

Destaquem, de l’apartat de modalitats:
b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. Als efectes d’aquesta modalitat de l’ajut es consideren activitats extraescolars les següents:
b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.
b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:
b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2) Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de l’article 2.1 les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d’alumnes o les fundacions, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o afectades per l aResolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s’estiguessin realitzant a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, esmentada.